Nagy érdeklődésre számot tartó adatok II - 2016. október

Tisztelt Szihalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) a 2016-os év eddigi önkormányzati rendezésű rendezvényeinek szerződéseit,

2) a 2016-os év eddigi önkormányzati rendezésű rendezvényeinek a kiadásait, és bevételeit, annak bizonylataival,

3) a 2016-os évben eddig az úthálózat, járdahálózat és parkolók karbantartására, építésére és javítására fordított összegeket, valamint az úthálózat, járdahálózat és parkolók karbantartására, építésére és javítására kötött megbízási szerződések,

4) a 2016-os évben eddig a civil szervezetek, egyesületek számára kifizetett összegeket, havi bontásban, a kedvezményezett nevének megjelölésével

5) a 2015-ös és 2016-os év IFA bevételeit, havi szintű bontásban

6) a 2016-os évi Kemencés Falunapok és Gasztronómiai Fesztiválra hány fő lett meghívva, és ebből hány fő vesztt részt ténylegesen a rendezvényen

7) a 2016-os évi kemencés Falunapok és Gasztronómiai Fesztivál résztvevőinek számát, a három napra vonatkozóan, napi bontásban, a helyszínen készült aláíró jelenléti ív alapján is

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. 
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 11.

Üdvözlettel: Hajnády K. Endre